• ✔ Artikelen uit voorraad leverbaar ✔ Professionele bezorgservice ✔ 30 dagen retourtermijn

✔ Artikelen uit voorraad leverbaar
✔ Professionele bezorgservice
✔ 30 dagen retourtermijn

DE PROMOTIE VOORWAARDEN

 • De Henders & Hazel folderaanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met eventuele andere (kortings)acties.
 • De Henders & Hazel folderacties met vouchers, gratis artikelen etc, zijn beperkt tot 1 per klant.
 • De Henders & Hazel folderaanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na folderverspreiding tenzij anders aangegeven.
 • De Henders & Hazel folderaanbiedingen zijn niet met terugwerkende kracht geldig op reeds aangekochte artikelen.
 • Bij Henders & Hazel folderaanbiedingen is de prijs in de folder de geldige prijs.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WEBSHOP HOMELIVING B.V.

Op alle overeenkomsten die je sluit met Webshop Homeliving BV (hierna: WHL Direct) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig zodat je weet wat je mag verwachten. Je kunt deze voorwaarden ook opslaan of afdrukken zodat je deze op een later moment nog eens kunt nalezen. 

 

Inhoudsopgave:  

Artikel 1 - Definities  
Artikel 2 - Identiteit van WHL Direct 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 
Artikel 9 - Verplichtingen van WHL Direct bij herroeping 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 11 - De prijs 
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering 
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 15 - Betaling 
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 

Artikel 1 - Definities  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door WHL Direct worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en WHL Direct;  
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;  
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;  
 4. Dag: kalenderdag;  
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode;  
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;  
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;  
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;  
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen WHL Direct en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;  
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;  
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van WHL Direct  

Naam: Webshop Homeliving B.V. 
Handelsnaam: WHL Direct
Vestigings- & bezoekadres: Metaalweg 15, 5527 AE Hapert  
Telefoonnummer: 088-203 94 10
E-mail adres: service@whldirect.com
KVK-nummer: 65631412  
Btw-identificatienummer: NL856195042B01
Bank: NL96 INGB 0667 5785 79, BIC = INGNL2A

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WHL Direct en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.  
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WHL Direct voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij WHL Direct zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.  
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod  

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als WHL Direct gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WHL Direct niet.
 3. De bepalingen in Het Meubelpaspoort, zitmeubelpaspoort en het hout paspoort zijn onverkort van toepassing 
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst  

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WHL Direct onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door WHL Direct is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.  
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft WHL Direct passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal WHL Direct daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  
 4. WHL Direct kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WHL Direct op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  
 5. WHL Direct zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  
 6. het bezoekadres van de vestiging van WHL Direct waar de consument met klachten terecht kan;  
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;  
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;  
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;  
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.  
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht  

Bij producten:  

 1. De consument kan een overeenkomst binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. WHL Direct mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.  
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:  
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. WHL Direct mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.  
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;  
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten die niet op een duurzame gegevensdrager zijn geleverd:  
 6. De consument kan een dienstenovereenkomst die niet op een duurzame gegevensdrager is geleverd gedurende minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. WHL Direct mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.  
 7. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten en diensten die niet op een duurzame gegevensdrager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:  
 8. Indien WHL Direct de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.  
 9. Indien WHL Direct de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd  

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.  
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1, ter beoordeling van WHL Direct.  
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als WHL Direct hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan  

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan WHL Direct.  
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) WHL Direct. Dit hoeft niet als WHL Direct heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.  
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door WHL Direct verstrekte redelijke en duidelijke instructies.  
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.  
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als WHL Direct niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als WHL Direct aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.  
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van WHL Direct bij herroeping  

 1. Als WHL Direct de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.  
 2. WHL Direct vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door WHL Direct in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij WHL Direct aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.  
 3. WHL Direct gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.  
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft WHL Direct de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht  

WHL Direct kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als WHL Direct dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:  

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:  
 2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en  
 3. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra WHL Direct de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;  
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;  
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;  
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;  
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;  
 8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;  

 

Artikel 11 - De prijs  

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.  
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien WHL Direct dit bedongen heeft en:  
 4. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of  
 5. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.  
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie  

 1. WHL Direct staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat WHL Direct er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.  
 2. Een door WHL Direct, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover WHL Direct kan doen gelden indien WHL Direct is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.  
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van WHL Direct, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Op het moment dat De Consument aanvullende garantie koopt, zijn de voorwaarden Care+ onverkort van toepassing

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering  

 1. WHL Direct zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.  
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan WHL Direct kenbaar heeft gemaakt.
 3. De consument dient ervoor zorg te dragen dat bij levering voldoende ruimte beschikbaar is voor het afleveren van de producten conform de overeengekomen methode van levering. Indien bij de gekozen methode van levering ook montage van producten is inbegrepen, is de consument ervoor verantwoordelijk dat aan de bezorger of monteur de nodige toegang wordt verschaft. Extra of onvoorziene kosten (bijv. verhuislift en/ of glaszetter) om de bestelling in de daarvoor bestemde ruimte te krijgen, zijn voor rekening van De Consument.
 4. In geen geval valt het ophangen en/ of bevestigen aan muren of plafonds onder de door WHL DIRECT geleverde service.
 5. De door WHL DIRECT gecommuniceerde maten van de aangeboden artikelen, kunnen afwijken. Afwijkingen van maximaal 5% is toegestaan.
 6. Bescherming van de vloer bij levering, montage en gebruik is de verantwoordelijkheid van De Consument. Controleer daarom altijd vooraf de onderzijde, pootjes, wieltjes etc. van het meubel op de juiste bevestiging en geschiktheid voor de vloer. Daarnaast dienen het loopvlak en bevestigingspunten van gemonteerde wieltjes regelmatig door De Consument te worden gecontroleerd
 7. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal WHL Direct geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 8. Na ontbinding conform het vorige lid zal WHL Direct het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.  
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij WHL Direct tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan WHL Direct bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging  

Opzegging:  

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als WHL Direct voor zichzelf heeft bedongen.  

Verlenging:  

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.  
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.  
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.  

Duur:  

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling  

 1. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.  
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan WHL Direct te melden.

4.Het betaalverkeer op de webshop van WHL Direct wordt verwerkt door Adyen:

Adyen
Simon Carmiggeltstraat 6-50  
1011 DJ Amsterdam  
Nederland
amsterdam@adyen.com
+31 20 240 1660
KVK nr.: 34259528  
BTW nr.:NL817154243B01  

 

Artikel 16 - Geschillen  

 1. Op overeenkomsten tussen WHL Direct en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen in verband met of voortvloeiende uit overeenkomsten tussen WHL Direct en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement Oost-Brabant.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen  

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager